Post Tagged with: "עופרי גלילי"

  • רוקדת במדבר

    רוקדת במדבר

    סרטה של עופרי גלילי על אביבה פז במסגרת פרויקט דיוקן מקומי. צילום ועריכה – עופרי גלילי.

  • רקויאם לרצועית

    רקויאם לרצועית

    רצועית הגליל פעם פרחה כאן. האם יצליח אסף שיפמן במאבקו למניעת הכחדת הפרח הנדיר הזה? צילום ועריכה — עופרי גלילי. העלאה לרשת — יוסף שפירא.